Mutatiesignalering en Kartering

Om registraties zoals BGT, BAG, WOZ en BOR actueel te houden, worden op basis van actuele luchtfoto’s mutaties in de zichtbare topografie opgespoord. Als tussenproduct wordt een bestand met punten en lijnen opgeleverd waar mutaties hebben plaatsgevonden. De bestaande registraties worden dan vergeleken met de meest actuele luchtfoto’s.

Op basis van dit tussenproduct kan een besluit genomen worden om de mutaties ook daadwerkelijk te karteren. een efficiënte oplossing is om de mutaties op te sporen en direct te karteren. Op basis van een bestek (bijvoorbeeld de BGT of BOR objectencatalogus) wordt het besluit tot karteren overgelaten aan ervaren fotogrammeters.

Naast het gebruik van luchtfoto’s kunnen ook 360 graden panoramafoto’s (cyclorama’s) gebruikt worden om objecten die vanuit de lucht moeilijk te zien zijn, beter te karteren. Bovendien kunnen extra gegevens over de objecten (attributen) opgeslagen worden die vanaf een luchtfoto niet te zien zijn, bijvoorbeeld het type verkeersbord.

En waar met cyclorama’s geen oplossing geboden wordt, kunnen obliek (vogelvlucht) opnames dat misschien wel. Ook waar geen cyclorama’s beschikbaar zijn (zoals achter gebouwen) kunnen obliek foto’s uitkomst bieden voor een betere interpretaties en een hogere betrwoubaarheid (bijvoorbeeld van BAG mutaties)

Voorbeelden van het actualiseren van bestanden zijn:

  • BAG pandenkaart (m.n. achterzijde, vergunningsvrije aan- bijgebouwen)
  • BGT (standaard inhoud)
  • Beheertopografie zoals weg- en groenbeheer (incl. een nadere detaillering van de weg- en groenobjecten)